Để nhận biết dung dịch các chất C5H5NH2, CH3CH(NH2)COOH, (CH3)7NH, anbumin, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A.

Dùng quỳ tím, dùng Cu(OH)2, dùng dd H2SO4 đặc.

B.

Dùng phenolphtalein, dùng dd CuSO4, dùng dd HNO3 đặc.

C.

Dùng nước brom, dùng dd H2SO4 đặc, dùng quỳ tím.

D.

Dùng nước brom, dùng dd HNO3 đặc, dùng quỳ tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dùng nước brom, dùng dd HNO3 đặc, dùng quỳ tím.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...