Để nhận biết các chất: metanol, glixerol, dung dịch glucozơ, dung dịch anilin ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A.

Dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng Cu(OH)2, dùng nước brom.

B.

Dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng nước brom.

C.

Dùng Na kim loại, dùng dung dịch AgNO3/NH3.

D.

Dùng Na kim loại, dùng nước brom.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...