Để nhận biết các chất: metanol, glixerol, dung dịch glucozơ, dung dịch anilin ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A.

Dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng Cu(OH)2, dùng nước brom.

B.

Dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng nước brom.

C.

Dùng Na kim loại, dùng dung dịch AgNO3/NH3.

D.

Dùng Na kim loại, dùng nước brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng Cu(OH)2, dùng nước brom.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...