Để hòa tan vừa hết 8,88 gam hỗn hợp Fe và Cu, thể tích dung dịch HNO3 4M ít nhất cần dùng (tạo ra sản phẩm khử duy nhất là NO) để dung dịch sau phản ứng chỉ thu được 2 muối là:

A.

130 ml.

B.

100 ml.

C.

120 ml.

D.

110 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

100 ml.

nFe = x, nCu = y  56x + 64y = 8,88g (I)

Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

x       4x

Fe  Fe3+ + 3e

x         x

Cu + 2Fe3+  2Fe2+ + Cu2+

y        2y

Để sau phản ứng chỉ thu được 2 muối thì Fe3+ phải phản ứng vừa hết với Cu ban đầu  x = 2y  x = 0,1 mol; y = 0,05 mol.

  cần dùng 0,4 mol   4M cần dùng =  = 0,1 (lít) = 100 ml.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...