Để giải thích nguyên nhân di truyền của biểu hiện ưu thế lai con người sử dụng chủ yếu giả thuyết nào sau đây ?

I. Giả thuyết về trạng thái dị hợp tử.

II. Giả thuyết siêu trội.

III. Giả thuyết về giao tử thuần khiết.

IV. Giả thuyết về tác động cộng gộp của các gen trội có lợi.

Phương án đúng là:

A.

I, II và III.

B.

I, II và IV.

C.

II, III và IV.

D.

I, III và IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I, II và IV.

I. Giả thuyết về trạng thái dị hợp tử.

II. Giả thuyết siêu trội.

IV. Giả thuyết về tác động cộng gộp của các gen trội có lợi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...