Để đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận, các nhà khoa học đã dùng cách:

A.

cho thực hiện xâm nhập bằng xúc tác của enzim.

B.

dùng mẫu ARN đặc hiệu có đánh dấu phóng xạ. Đoạn ADN tái tổ hợp sẽ lai mẫu ARN đánh dấu và phát hiện qua ảnh chụp phóng xạ.

C.

xử lí bằng muối CaCl2 hoặc xung điện để dãn màng sinh chất của tế bào cho.

D.

hỗn hợp ADN tái tổ hợp và vi khuẩn chủ được cấy vào môi trường trên đĩa petri để lựa chọn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

xử lí bằng muối CaCl2 hoặc xung điện để dãn màng sinh chất của tế bào cho.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...