Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ β, người ta dùng máy đếm xung ''đếm số hạt bị phân rã'' (mỗi lần hạt β rơi vào máy thì gây ra một xung điện làm cho số đếm của máy tăng một đơn vị). Trong lần đo thứ nhất, máy đếm ghi được 340 xung trong một phút. Sau đó một ngày máy đếm chỉ còn ghi được 112 xung trong một phút. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ.

A.

T = 19 giờ.

B.

T = 7,5 giờ.

C.

T = 0,026 giờ.

D.

T = 15 giờ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

T = 15 giờ.

Gọi số hạt ban đầu là N0 thì số hạt còn lại sau t (s) là N = . Số hạt đã bị phân rã sau thời gian t là ΔN = N0(1 – e–λt). Mỗi hạt phân rã cho 1 xung điện. Trong lần đo thứ nhất có n1 xung điện, ứng với số hạt đã bị phân rã là: N1(1 – e–λt1). Trong lần đo thứ hai có n2 xung điện, ứng với số hạt đã bị phân rã là: N2(1 – e–λt2). Do t1 = t2 = 1 phút nên .

Với t = 1 ngày thì  = 6,07 = eλt.e–λt = 3,035   λt = ln3,035.

 λ =    T = 15 giờ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...