Để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, ta có thể dùng những phương pháp nào sau đây?

1. Phương pháp thuỷ luyện: Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag.

2. Phương pháp điện phân (điện cực trơ): 4AgNO3 + 2H2 4Ag + O2 + HNO3.

3. Dùng nhiệt phân huỷ: 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2.

4. Dùng phương pháp nhiệt luyện: Chuyển AgNO3 Ag2O, sau đó dùng chất khử (C, CO, H2) để khử Ag2O ở nhiệt độ cao:

AgNO3 + NaOH  AgOH↓ + NaNO3

2AgOH  Ag2O + H2O

2Ag2O + C  4Ag + CO2

5. Chuyển AgNO3  Ag2O (như phương pháp 4), sau đó dùng nhiệt phân huỷ Ag2O:

Ag2 2Ag + O2.

A.

1, 2, 3.

B.

1, 2, 3, 5.

C.

1, 2, 4.

D.

1, 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 2, 3, 5.

Để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, ta có thể dùng những phương pháp sau:

+ Phương pháp thuỷ luyện: Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag.

+ Phương pháp điện phân (điện cực trơ): 4AgNO3 + 2H2 4Ag + O2 + HNO3.

+ Dùng nhiệt phân huỷ: 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2.

+ Chuyển AgNO3  Ag2O, sau đó dùng nhiệt phân huỷ Ag2O:

AgNO3 + NaOH  AgOH↓ + NaNO3

2AgOH  Ag2O + H2O

Ag2 2Ag + O2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...