Để điều chế 100 gam thuỷ tinh hữu cơ cần bao nhiêu gam ancol metylic và bao nhiêu gam axit metacrilic, biết hiệu suất quá trình phản ứng đạt 80%?

A.

68,8 gam axit và 25,6 gam ancol.

B.

86,0 gam axit và 32 gam ancol.

C.

107,5 gam axit và 40 gam ancol.

D.

107,5 gam axit và 32 gam ancol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

107,5 gam axit và 40 gam ancol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...