Để chứng minh trong phân tử của glucozo có nhiều nhóm hidroxyl, người ta cho dung dịch glucozo phản ứng với

A.

Na

B.

Cu(OH)2 nhiệt độ thường

C.

AgNO3/NH3 đun nóng

D.

Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

lý thuyết

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...