Đề cập đến thành phần kiểu gen của một quần thể, nghĩa là nói đến:

A.

Tần số các kiểu gen.

B.

Tần số tương đối các alen.

C.

Tỉ lệ giữa các kiểu gen.

D.

Tần số các kiểu gen, tần số tương đối các alen và tỉ lệ giữa các kiểu gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tần số các kiểu gen, tần số tương đối các alen và tỉ lệ giữa các kiểu gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...