Dãy sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự tăng dần tính bazơ: (1) C6H5NH2; (2) C2H5NH2; (3) (C2H5)2NH2; (4) NaOH; (5) NH3. Trường hợp nào sau đây đúng?

A.

(1) < (5) < (2) < (3) < (4).

B.

(1) < (2) < (5) < (3) < (4).

C.

(1) < (5) < (3) < (2) < (4).

D.

(2) < (1) < (3) < (5) < (4).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...