Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất tác dụng được với Al (dạng bột)?

A.

O2, dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.

B.

Dung dịch Na2SO4, dung dịch NaOH, Cl2.

C.

H2, I2, dung dịch HNO3 đặc, nguội, dung dịch FeCl3.

D.

Dung dịch FeCl3, H2SO4 đặc, nguội, dung dịch KOH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...