Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất tác dụng được với anilin?

A.

Dung dịch HCl, nước Br2, dung dịch FeCl3.

B.

Dung dịch FeCl3, dung dịch NaOH, dung dịch HNO2.

C.

Dung dịch CH3COOH, C6H5OH, dung dịch HCl.

D.

Dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3 đặc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch HCl, nước Br2, dung dịch FeCl3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...