Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất bị thủy phân trong môi trường axit?

A.

Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo.

B.

Tinh bột, xenlulozơ, protein, vinylaxetat, mantozơ.

C.

Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.

D.

Metylaxetat, protein, mantozơ, saccarozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...