Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với axit fomic?

A.

Dung dịch NH3, Cu, C2H5OH, NaHCO3.

B.

NaHCO3, CH3OH, AgNO3/NH3, Cu(OH)2.

C.

Dung dịch AgNO3/NH3, Cu(OH)2, NaOH, Na2SO4.

D.

Dung dịch NaOH, Na2SO4, CH3NH2, CaCO3.

E.

V=\frac{1}{3}Bh 

F.

V=\frac{1}{6}Bh 

G.

V=Bh 

H.

V=\frac{1}{2}Bh 

Đáp án và lời giải
Đáp án:E
Lời giải:

NaHCO3, CH3OH, AgNO3/NH3, Cu(OH)2.

Công thức tính thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là V=\frac{1}{3}Bh

Đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...