Đây là tác động của việc đa dạng hoá kinh tế ở nông thôn.

A.

Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

B.

Khắc phục tính mùa vụ trong sử dụng lao động.

C.

Đáp ứng tốt hơn những điều kiện của thị trường.

D.

Tất cả các tác động trên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...