Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

A.

Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.

B.

Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

C.

Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic.

D.

Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...