Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng được với Cu(OH)2 là:

A.

Glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat.

B.

Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic.

C.

Glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat.

D.

Glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...