Dãy gồm các chất đều bị hoà tan trong dung dịch NH3 là:

A.

Cu(OH)2, AgCl, Zn(OH)2, Ag2O.

B.

Cu(OH)2, AgCl, Zn(OH)2, Al(OH)3.

C.

Cu(OH)2, AgCl, Fe(OH)2, Ag2O.

D.

Cu(OH)2, Cr(OH)2, Zn(OH)2, Ag2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu(OH)2, AgCl, Zn(OH)2, Ag2O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...