Dãy chuyển hóa nào sau đây đúng (với mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng, các sản phẩm đều là sản phẩm chính)?

A.

CH3OH  CH4  HCHO  CH2=CH–OCO–CH3  Polime.

B.

CH3OH  HCOOH  HCOOCH3  CH2=CH–OCO–H  Polime.

C.

CH3OH  HCHO  HCOOCH3  CH3–COO–CH=CH2  Polime.

D.

CH3OH  HCHO  HCOOH  CH2=CH–OCO–H  Polime.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3OH  HCHO  HCOOH  CH2=CH–OCO–H  Polime.

CH3OH  CH4  HCHO  CH2=CH–OCO–CH3  Polime.

phản ứng thứ 3 không thực hiện được.

CH3OH  HCOOH  HCOOCH3  CH2=CH–OCO–H  Polime.

phản ứng 3 không thực hiện được.

CH3OH  HCHO  HCOOCH3  CH3–COO–CH=CH2  Polime.

phản ứng thứ 2 không thực hiện được.

CH3OH  HCHO  HCOOH  CH2=CH–OCO–H  Polime là đúng. Các phương trình phản ứng:

CH3OH + O HCHO + 2H2O

HCHO + Br2 + H2 HCOOH + 2HBr

HCOOH + C2H2 CH2=CH-OCO-H

CH2=CH-OCO-H  (CH2-CH(OCO-H))

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...