Dãy chuyển hóa nào sau đây đúng (với mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng, các sản phẩm đều là sản phẩm chính)?

A.

CH3OH  CH4  HCHO  CH2=CH–OCO–CH3  Polime.

B.

CH3OH  HCOOH  HCOOCH3  CH2=CH–OCO–H  Polime.

C.

CH3OH  HCHO  HCOOCH3  CH3–COO–CH=CH2  Polime.

D.

CH3OH  HCHO  HCOOH  CH2=CH–OCO–H  Polime.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...