Dãy chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit 

A.

tinh bột, xenlulozo, glucozo

B.

tinh bột, xenlulozo, saccarozo

C.

tinh bột, saccarozo, fructozo

D.

tinh bột, xenlulozo, fructozo

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

b

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...