Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A.

Tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ nitron.

B.

Tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ lapsan, tơ nilon-7 (tơ enang).

C.

Tơ capron; tơ nitron; tơ lapsan, tơ nilon-7 (tơ enang).

D.

Tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ nitron, tơ nilon-7 (tơ enang).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ lapsan, tơ nilon-7 (tơ enang).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...