Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A.

Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua).

B.

Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo.

C.

Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.

D.

Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...