Dãy các chất được sắp xếp theo chiều lực bazơ tăng dần là:

(A) CH3NHCH3; (B) NH3; (C) CH3NH2; (D) ; (E) ; (G)

A.

(A) < (B) < (C) < (D) < (E) < (G).

B.

(A) < (C) < (B) < (D) < (G) < (E).

C.

(E) < (G) < (D) < (B) < (C) < (A).

D.

(D) < (E) < (G) < (B) < (C) < (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(E) < (G) < (D) < (B) < (C) < (A).

Amin thơm có lực bazơ yếu hơn amoniac và amoniac có lực bazơ yếu hơn metylamin. Số nhóm CH3 liên kết với nitơ tăng thì lực bazơ của amin tăng.

Trong các amin thơm (D); (E); (G): nhóm nitro NO2 có khả năng hút electron nên (E) có lực bazơ yếu nhất, còn nhóm metyl có khả năng đẩy electron nên (D) có lực bazơ mạnh nhất. Do đó (E) < (G) < (D).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...