Dãy các chất đều cho được phản ứng thủy phân là.

A.

A: saccarozơ, triolein, amilozơ, xenlulozơ.

B.

B: amilopectin, xenlulozơ, glucozơ, protein.

C.

C: triolein, amilozơ, fructozơ, protein.

D.

D: amilozơ, saccarozơ, protein, fructozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các chất tham gia phản ứng thủy phân là: saccarozơ, triolein, amilozơ, xenlulozơ, amylopectin, protein.

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...