Dãy các chất có liên kết α-1,4-glicozit là:

A.

Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ.

B.

Saccarozơ, mantozơ, amilozơ, amilopectin.

C.

Xenlulozơ, mantozơ, amilozơ, amilopectin.

D.

Mantozơ, amilozơ, amilopectin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mantozơ, amilozơ, amilopectin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...