Đâu là mệnh đề sai?

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C.Hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + 5 nghịch biến trên (-;-9)
D. Hàm số y = x4 – 2x2 – 5 đồng biến trên (9;+)
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Phân tích A ĐÚNG vì Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định. B ĐÚNG vì Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.
Trac nghiem online - cungthi.vn
C SAI vì y’ = 3x2 – 6x – 9; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn không thỏa mãn mệnh đề. D ĐÚNG vì y’ = 4x3 – 4x; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
Thỏa mãn mệnh đề.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...