Đâu là mệnh đề sai?

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C.Hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + 5 nghịch biến trên (-;-9)
D. Hàm số y = x4 – 2x2 – 5 đồng biến trên (9;+)
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...