Đâu là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hàm số y = x3 – 6x2 + 3x – 4 có khoảng đồng biến là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số y = -x2 + 5x + 3 có khoảng nghịch biến là (3;+)
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có khoảng nghịch biến dài nhất là (2;+)
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vnluôn đồng biến trên từng khoảng xác định.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...