Đâu là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hàm số y = x3 – 6x2 + 3x – 4 có khoảng đồng biến là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số y = -x2 + 5x + 3 có khoảng nghịch biến là (3;+)
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có khoảng nghịch biến dài nhất là (2;+)
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vnluôn đồng biến trên từng khoảng xác định.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Phân tích A SAI vì y’ = 3x2 – 12x + 3; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn (không thõa mãn)
Trac nghiem online - cungthi.vn
B SAI vì y’= -2x + 5; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn (không thõa mãn)
Trac nghiem online - cungthi.vn
C SAI vì Trac nghiem online - cungthi.vn hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định không thỏa mãn. D ĐÚNG vì Trac nghiem online - cungthi.vn hàm số luôn đồng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...