Đâu là đồ thị của hàm số y = x4 – 3x2 + 2?

A.
Trac nghiem online - cungthi.vn
B.
Trac nghiem online - cungthi.vn
C.
Trac nghiem online - cungthi.vn
D.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số: y’ = 4x3 – 6x; a < 0; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn

A ĐÚNG vì là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương y = ax4 + bx2 + c khi phương trình y’ = 0 có ba nghiệm phân biệt và a > 0.

B SAI vì là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương y = ax4 + bx2 + c khi phương trình y’ = 0 có ba nghiệm phân biệt và a < 0.

C SAI vì là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương y = ax4 + bx2 + c khi phương trình y’ = 0 có nghiệm duy nhất và a < 0.

D SAI vì là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương y = ax4 + bx2 + c khi phương trình y’ = 0 có nghiệm duy nhất và a > 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...