Dấu hiệu không phải là đặc trưng của quần thể là:

A.

mật độ.

B.

tỉ lệ giới tính.

C.

cấu trúc tuổi.

D.

độ đa dạng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 40 phút có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...