Đặt $\log_{3}2 = a$, khi đó $\log_{16}27$ bằng

A.

$\dfrac{3a}{4}$

B.

$\dfrac{3}{4a}$

C.

$\dfrac{4}{3a}$

D.

$\dfrac{4a}{3}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...