Đặt điện áp $u={{U}_{0}}\cos \omega t$ vào hai đẩu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

A. 0
B. $\frac{{{U}_{0}}}{2\omega L}$
C. $\frac{{{U}_{0}}}{\omega L}$
D. $\frac{{{U}_{0}}}{\sqrt{2}\omega L}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...