Đặt điện áp $u={{U}_{0}}\cos \omega t$ (${{U}_{0}}$ và $\omega $ không đổi) vào hai đẩu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C={{C}_{1}}$ và $C={{C}_{2}}$ điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có cùng giá trị và độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là ${{\varphi }_{1}}$ rad và ${{\varphi }_{2}}$ rad. Khi $C={{C}_{0}}$ điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là ${{\varphi }_{0}}$ . Giá trị của ${{\varphi }_{0}}$ là:

A. $\frac{1}{{{\varphi }_{1}}}+\frac{1}{{{\varphi }_{2}}}=\frac{2}{{{\varphi }_{0}}}.$
B. ${{\varphi }_{1}}+{{\varphi }_{2}}=2{{\varphi }_{0}}$
C. ${{\varphi }_{1}}+{{\varphi }_{2}}=\frac{{{\varphi }_{0}}}{2}$
D. $\varphi _{1}^{2}+\varphi _{2}^{2}=2\varphi _{0}^{2}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...