Đạo hàm của y=x.(1-3.x)x+1 là 

A.

y'=-3x2-6x+1(x+1)2.

B.

y'=1-6x2.

C.

y'=1-6x2(x+1)2.

D.

Một kết quả khác .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

y=x.(1-3.x)x+1 y'=(1-6x)(x+1)-1(x-3x2)(x+1)2=-3x2-6x+1(x+1)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...