Đạo hàm cấp n của hàm số f(x) = e3x là kết quả nào sau đây?

A.

f(n)(x) = e3x

B.

f(n)(x) = 3ne3x

C.

f(n)(x) = 3ne3x

D.

f(n)(x) = e3nx

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

f(n)(x) = 3ne3x

Ta có f'(x) = 3e3x ; f''(x) = 3.3e3x ; f'''(x) = 3.3.3e3x ; ....... ; f(n)(x) = 3ne3x.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...