Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp hay tầng lớp nào ở Ấn Độ?

A.

Giai cấp công nhân

B.

Giai cấp tư sản

C.

Tầng lớp đại tư sản

D.

Tầng lớp tư sản trí thức

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...