Dạng đột biến gen xảy ra không làm thay đổi phân tử prôtêin do gen chỉ huy là

A.

thay thế đồng nghĩa.

B.

thêm một cặp nuclêôtit vào bộ ba kết thúc của gen.

C.

Thay thế một cặp nuclêôtit cùng loại: A - T thay bằng cặp T - A, cặp G - X thay bằng cặp X - G.

D.

Mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thay thế đồng nghĩa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...