Dạng đột biến gen có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc phân tử prôtêin do gen đó chỉ huy tổng hợp là

A.

mất 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ 10.

B.

thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ 10.

C.

đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit ở 2 mã bộ ba mã hóa cuối.

D.

thay thế 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá cuối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay thế 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá cuối.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...