Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững?

A.

Khoa học công nghệ

B.

Tài nguyên đất đai

C.

Con người

D.

Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Con người

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...