Đại hội nào của Đảng đã xác định đưa cách mạng miền Bắc tiến nhanh,tiến mạnh,tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa

A.

Đại hội II

B.

Đại hội III

C.

Đại hội IV

D.

Đại hội V

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đại hội III

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...