Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?

A.

         Ma Cao (Trung Quốc)

B.

         Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

C.

         Pắc Pó (Cao Bằng)

D.

         Hương Cảng (Trung Quốc)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 140 Cách giải: Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại xã Vinh Quang (Chiêm Hóa – Tuyên Quang). Đáp án đúng là B!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...