Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng là

A.

Mốc đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng là Đại hội kháng chiến thắng lợi.

B.

Đánh dấu mốc quan trọng của Đảng,chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.

Nguồn ánh sáng mới,lực lương mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

D.

Đại hội đưa cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nguồn ánh sáng mới,lực lượng mới cho toàn Đảng toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã  hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...