Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng ?

A.

Trường Chinh

B.

Phạm Văn Đồng

C.

Võ Nguyên Giáp

D.

Hồ Chí Minh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hồ Chí Mịnh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...