Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:

A.

Đảng cộng sản Đông Dương

B.

Đảng cộng sản Việt Nam

C.

Đảng lao động Việt Nam

D.

Đông Dương cộng sản Đảng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đảng lao động Việt Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...