Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:

A.

Đảng cộng sản Đông Dương

B.

Đảng cộng sản Việt Nam

C.

Đảng lao động Việt Nam

D.

Đông Dương cộng sản Đảng

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...