Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp vào thời gian nào?

A.

Từ ngày 27-2 đến ngày 31 - 3 - 1935.

B.

Từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1935.

C.

Từ ngày 27 đến ngày 31 - 2 - 1935.

D.

Từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1934.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1935.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...