Đặc tính quan trọng nhất của nhiễm sắc thể đối với quá trình di truyền là

A.

mang ADN điều khiển quá trình di truyền và hoạt động sống của tế bào.

B.

có khả năng hình thành cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong tế bào xôma.

C.

có khả năng tái bản trong quá trình phân bào.

D.

có khả năng biến đổi hình thái qua các kì của quá trình phân bào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mang ADN điều khiển quá trình di truyền và hoạt động sống của tế bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...