Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhày và động vật nguyên sinh?

A.

Cấu tạo cơ thể đơn bào.

B.

Tế bào có nhân sơ.

C.

Tế bào có nhân thực.

D.

Sống tự dưỡng theo lối quang tổng hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tế bào có nhân thực.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...