Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành nội thương?

A.

Thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ

B.

Tạo ra thị trường thống nhất trong nước 

C.

Phục vụ cho nhu cầu của từng cá nhân trong xã hội  

D.

Gắn thị trường trong nước với quốc tế

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gắn thị trường trong nước với quốc tế

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...