Đặc điểm nào sau đây không có trong phương thức hình thành thể song nhị bội?

I. Lai hữu tính giữa hai loài thực vật tạo ra con lai bất thụ.

II. Dùng cônsixin nồng độ 0,1% - 0,2% để gây đột biến đa bội.

III. Tạo tế bào trần của hai loài và chất xúc tác kết dính chúng, tạo ra tế bào lai.

IV. Dùng hoocmôn thích hợp kích thích để tạo thể song nhị bội.

Phương án đúng là:

A.

III.

B.

IV.

C.

III, IV.

D.

I, III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

III, IV.

Tạo tế bào trần của hai loài và chất xúc tác kết dính chúng, tạo ra tế bào lai.

Dùng hoocmôn thích hợp kích thích để tạo thể song nhị bội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...