Đặc điểm nào sau đây không có ở quần thể giao phối?

A.

Có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.

B.

Làm giảm xuất hiện các biến dị tổ hợp.

C.

Xảy ra ở các loài sinh sản hữu tính.

D.

Làm cho đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm giảm xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Thông qua các luật di truyền phân li độc lập, hoán vị gen, tương tác gen, quá trình giao phối là tăng xuất hiện biến dị tổ hợp trong quần thể giao phối.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...